خوشـا آنان که الله یــارشان بید       
كه حمد و قل هوالله کارشـان بید
خوشــا آنان که دایـم در نمازند
بهشت جــاودان بازارشــان بید
از آن روزی کـــه مارا آفریــدی
به غیر از معصیت چیزی ندیدی
خداونـدا به حق هشت و چهارت
ز ما بگذر ؛ شــتر دیدی ندیدی
یــکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجــران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پســندم آنچــه را جــانان پسنــدد
خدایــــا داد از این دلـــدار از این دلـــدار
نگشـــتم یک زمان مـــو شاد ز این دل شاد
چو فردا داد خواهان داد خواهند داد خواهند
بر آرم مو بــه صد فریـــاد از ایـــن دلدار

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 شهریور 1390    | توسط: بهنام صالحی    |    | دیدگاه()